Emily Redd
201 Jacob
(937) 775-6222
redd.3@wright.edu